Hankkeet, rahoitukset

Yritystuet kasvun mahdollistamiseksi - yritystukea yrityksille kasvuun!

Yrityksen kasvuun on olemassa monenlaisia yritystukia. Nortastic tarjoaa konsultointia ja hankesuunnitelmien tekemistä yrityksille ja yhteisöille. Yritystuki tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa ilman valtavia pääomia ja lainoja. Nortastic on Business Finlandin hyväksymä palveluntarjoaja.

Yrityksen sijainti, toimiala ja tavoitteet määrittelevät sen, mikä yritystuki olisi sopivin. 

Nortastic on tarjonnut hankeosaamista ja asiantuntemusta koskien yritystukia koronatilanteessa. Tässä vinkkejä yleisiin yritys- ja hanketukiin sekä aikaisempien tukien raportointiin.

Tukivaihtoehtoja, lisätietoa

Korona-ajan tuet

Ravintola-ala

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään rajoitusten vaikutuksia.

Ravintolatuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta, tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Yrityksen on mahdollisuus hakea kumpaakin kompensaatiota. Ravintolatoiminnan rajoittamisesta maksettavan hyvityksen hakuaika on päättynyt 31.8.2020, mutta uudelleentyöllistämisen tuen hakeminen on avoinna vielä lokakuun loppuun saakka.

Tuki uudelleentyöllistämiseen on tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyttyä kevään rajoitusajan jälkeen. Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalvelu-yritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen. Tuen määrä on 1000 € työntekijää kohti edellyttäen, että yritys on maksanut rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen palkkaa kolmen kuukauden ajalta vähintään 2 500 €. Yksittäiselle yritykselle tai konsernille myönnettävän tuen enimmäismäärä on 800 000 €. Lisätietoa TEM:in sivuilla.

Koronan aiheuttamat vaikeudet yrityksille ovat saaneet myös valtion tukitoiminnot käyntiin. Yleisten koronatukien myöntäminen lopetettiin kesäkuun alussa.

Jos olet hakenut aikaisemmin kehittämistukea, voit lukea tästä alta raportoinnista.

Hankkeen raportointi

Business Finlandilta saatu rahoitus pitää raportoida ohjeiden mukaan, jotta rahoja ei peritä takaisin. 

Huomioi heti, että ilmoitat kirjanpitäjälle että hankkeen rahoille perustetaan oma projektikirjanpito (dimensio, tunniste tms.). Tarvitset myöhemmin kirjapitäjältä vakuuden projektikirjanpidon oikeellisuudesta. 

Lue tarkasti päätös ja ehdot, mitä hyväksyttäviä kustannuksia on. Projektista pitää olla osoittaa projektikirjanpito ja työajanseuranta. Projektista tarvitaan kustannuserittely raporttiin. 

Hyväksyttävät kustannukset ovat nettomääräisiä, arvonlisäverottomia ja saajan kirjanpidossa. Projektiin voi kohdistua vaan menoja, jotka ovat tapahtuneet projektin aikana. Kustannukset pitää olla maksettuna ennen raporttia. Jos on maksamattomia kustannuksia, niin ne voidaan raportoida myöhemmin. Kirjanpidosta pitää pystyä yksilöimään kustannukset. Projektiin käytettyä työajanseurantaa pitää säilyttää vähintään 10 vuotta projektista, kuten muitakin asiakirjoja. Lue lisää raportoinnista. 

Lataa tästä raportointiin asiakirjapohja. 

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Business Finlandin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain jättää perimättä.

Pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin myönnetään lainaa pääsääntöisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Projektin alussa yritys voi saada 30 prosenttia projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Nortastic tarjoaa hankeosaamista ja asiantuntemusta koskien yritystukia. Kysy lisää.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, ei siis pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. Tavoiteltavalla lopputuloksella pitää olla uskottava etu mahdollisiin kilpailijoihin nähden.

Tempo-rahoituksen myöntäminen perustuu aina harkinnanvaraiseen päätökseen.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos yhtiössä ei ole voittovaroja eikä tulorahoitusta edellisten tilikausien mukaan, tulee yhtiöllä olla vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta projektin omarahoitukseksi. Kertyneet voittovarat kelpaavat oman pääoman suhteen kynnyksen ylitykseen vain virallisen ja kokonaisen tilikauden luvuista.

Mihin voi käyttää?

Tempo-rahoituksella rahoitetaan yrityksen kasvuun tähtäävää toimintaa. Sisällön tulee olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämistä.

Projektin kustannuksista merkittävän osan pitää kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön, esimerkiksi kansainvälistymisstrategian tekemistä, markkinaselvityksiä, tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista, tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla, markkinoiden validointia, koemarkkinointia, kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä, kasvun rahoituksen selvittämistä, IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista, joka voi maksimissaan olla 66 667 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

BF maksaa rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä.

Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Explorer-rahoituksen avulla voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota pk-yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Missä tilanteessa Market Explorer?

Market Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää itsellesi uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille, yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen, yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu, Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää osaamista muilta alueilta. Rahoitusta ei saa yhden henkilön yrityksille. Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä Suomessa.

Market Explorer –rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Talent Explorer –rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin.

Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista. 

Projektille hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkattavan henkilön palkkakustannukset sivukuluineen sekä mahdolliset matkakulut ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Matkakulut katetaan kustannusarvion muina kustannuksina laskennallisena eränä, enintään 20 prosenttia palkkakustannuksista.

Kehittämisavustus (Ely)

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020  Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Keskeisimpinä perusteina tarkasteltaessa soveltuvuutta rakennerahasto-ohjelmaan ovat ohjelman valintaperusteet.

EU:n yritystuet

Ohjelman valintaperusteet jakautuvat yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Yleiset valintaperusteet ovat EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta avustusta voidaan myöntää rakennerahasto-ohjelman varoista.

Erityiset valintaperusteet ovat rakennerahasto-ohjelmassa todetun erityistavoitteen mukaisia. Erityisiksi valintaperusteiksi on nostettu ohjelma-asiakirjan erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Myös rakennerahasto-ohjelman horisontaaliset periaatteet, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys, on otettu huomioon erityisissä valintaperusteissa. 

Erityisiä valintaperusteita käytetään hankkeiden valintaan liittyvässä hankkeiden pisteytyksessä. Rakennerahasto-ohjelman mukaisuuden varmistamiseksi tulee täyttyä vähintään puolet asianomaisen erityistavoitteen mukaisista erityisistä valintaperusteista.

Kehittämisavustuksen kriteerit. 

Hae kehittämisavustusta. 

Maaseudun kehittämistuki

Pienpanimo

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseutukuntia ovat kaikki paitsi kaupunkialueet Oulun, Tornion, Kokkolan, Kajaanin, Vaasan, Kuopion, Jyväväskylän, Joensuun, Seinäjoen, Porin, Tampereen, Mikkelin, Savonlinnan, Imatran, Lappeenrannan, Kouvolan, Lahden, Kotkan, Turun, Porin, Hämeenlinnan, Salon, Hyvinkään, Riihimäen, Järvenpään, Porvoon pk-seudun ja Tampereen alueella. Tarkasta oma alueesi tästä linkistä https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589

Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. 

Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Lue lisää täältä. 

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa maatilojen investointeihin ja kehittämiseen, maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen, maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin.

Perustamistuesta maaseutuyritykselle saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi, liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin, kansainvälistymisselvitykseen

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: https://www.suomi.fi/yritykselle

Vaihtoehto 1

Olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma.
Jos harkitset yrityksen perustamista ja sinulla on jo valmis liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee sinua uutena yrittäjänä yrityksen alkutaipaleella.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

Perustamistukea voit käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:
liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
tuotekehityshankkeisiin
tuotannon pilotointiin
markkinointisuunnitelman laatimiseen
koemarkkinointiin
kansainvälistymisselvitykseen.

Vaihtoehto 2:


Sinulla on jo olemassa yritys, mutta haluaisit uudistaa yrityksesi liiketoimintaa

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se uudistaa merkittävästi liiketoimintaansa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Tarkasta onko sinulla maaseutuyritys. Tukitasot löytyvät täältä.

Täältä voit löytää oman alueen Leader-ryhmän.

Voit saada rahoitusta maaseudulla sijaitsevan yrityksesi kone- ja laitehankintoihin, rakentamiseen sekä muihin yritystoiminnan kehittämiseen tähtääviin investointeihin.
Rahoitus investointituessa on 20–40% kustannuksista ja investoinnin toteutettavuustutkimuksessa rahoituksen osuus on 40–50% kustannuksista.

Lisätietoa täällä. 

Referenssejämme

Note: Carousel will only load on frontend.